Επειδή τα χρόνια εκείνα στην ερώτηση Τόπος Τελευταίας Κατοικίας ο μετανάστης απαντούσε κατά κανόνα αυθαίρετα, θα συνιστούσαμε όπως η αναζήτηση στο αρχείο γίνεται με χρήση μόνο του Επωνύμου του μετανάστη και όχι του Χωριού.


Because in those years an emigrant’s answer to the question Place of Last Residence was usually quite arbitrary, we recommend our visitors to proceed to their queries by using solely the emigrant’s Last Name.